Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 347 881

Középfokú beiskolázás

 

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum  

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2021/2022. tanévre

(OM azonosító: 203060/002)

 

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

Telefonszám: +36/46 348 899

E-mail : titkarsag_berzeviczy@miskolci-szc.hu

Honlap: www.berzeviczy-miskolc.hu

Igazgató neve: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes

Pályaválasztási felelős neve: Mihalikné Hável Éva

E-mail címe: szakmaihelyettes_berzeviczy@miksolci-szc.hu

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód   

23._Turizmus vendéglátás

0031 angol, 0032 német

13._Kereskedelem

 0010

9._Gazdálkodás és menedzsment

 0021 angol, 0022 német

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Turizmus vendéglátás

 • 5 1015 23 07 Turisztikai technikus angol kéttanítási nyelvű
 • 5 1015 23 07 Turisztikai technikus német kéttanítási nyelvű

Kereskedelem

 • 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus

Gazdálkodás és menedzsment

 • 5 04111 09 01 Pénzügyi - számviteli ügyintéző angol nyelvi előkészítő
 • 5 04111 09 01 Pénzügyi - számviteli ügyintéző német nyelvi előkészítő

A középfokú felvételi eljárásának rendje

 1. A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai, hozott és szerzett pontok

Tagintézményünk a következő központi írásbeli felvételi vizsgákat szervezi:  

 • az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből,
 • az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga matematikából.  

Tagintézményünk szóbeli vizsgát kizárólag a két tanítási nyelvű turisztikai képzésre jelentkező tanulóknak szervez.

A jelentkezési lapok beérkezése után rögzítjük a pontszámokat, amelyek a jelentkezési lapokon, illetve az írásbeli eredményeit tartalmazó egyéni értékelő lapon szerepelnek. 

A pontszámítás módja  

 • Kereskedelmi és gazdálkodás és menedzsment osztályok

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja:

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyek közül az alábbiakat vesszük figyelembe:

 • matematika
 • magyar nyelv
 • magyar irodalom
 • történelem
 • idegen nyelv

Az osztályzatok értéke egyúttal pontérték, azaz jeles osztályzat 5 pont, a jó 4 pont, a közepes 3 pont, az elégséges 2 pont. 

(Elégtelen osztályzatot elérő tanulót a képzéseinkre nem veszünk fel) 

Ha a tanuló valamely tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal, a szülővel történő egyeztetés után helyette másik tárgy eredményét veszünk figyelembe, hogy a gyermek mindenekfelett álló érdeke érvényesüljön.  

Egységes kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett központi írásbeli vizsgát a jelentkező bármely középiskolában tehet:

 • matematikából
 • magyar nyelvből.

 

 • Két tanítási nyelvű turizmus - vendéglátás osztály

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő:

A hozott pontszámot és az írásbelin szerzett pontszámot úgy állapítjuk meg, mint a másik két szakon.

Azokat, akik a két tanítási nyelvű turisztika szakra jelentkeztek, szóbeli vizsgára hívjuk be. A szóbeli vizsga nyilvános, ezt a tagintézmény vezető a tanuló érdekében korlátozhatja.

A felvételi eljárás menete a továbbiakban megfelel a másik két szaknál megismertnek.

 1.  A teljesítmények értékelésének módja és figyelembevételének arányai

A hozott és a szerzett pontok közötti megfelelő arány érdekében a pontszámok meghatározása a következőképpen történik:

A hozott pontszámot megszorozzuk 1,4-del. (max: 50x1,4 =70 pont)

Központi írásbeli pontszáma maximum: 100 pont.

A pontokat összesítjük, és kialakítjuk az adott szakon a jelentkezők sorrendjét. A maximális pontszám a fentiek alapján 170 pont.

Azokat, akik a két tanítási nyelvű turisztika szakra jelentkeztek, szóbeli vizsgára hívjuk be. A felvételizők bizottság előtt vizsgáznak. A bizottság valamennyi tagja külön-külön értékel, majd a pontszámokat átlagolják. A szóbeli vizsgán elérhető maximális. pontszám: 25 pont. A pontszámokat összesítjük, két tanítási nyelvű turisztika szakon az elérhető maximum: 170 + 25 = 195 pont.

 1. Szóbeli vizsga követelményei, időpontja és helye

A szóbeli vizsga helyszíne az iskola épülete: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1. 

A szóbeli vizsga időpontja: 2021. február 23. 14:00 óra

A szóbeli vizsga pótnapjai: 2021. február 25 és március 2.

A szóbeli vizsga során bizottság értékeli a jelentkezők kommunikációs készségét, magyar és idegen nyelven, valamint alapvető motiváltságát a turisztika szakma iránt. 

A szóbeli vizsga témakörei:  

A magyar nyelvű beszélgetés általános és turisztikai részből áll. pl. iskolaválasztás, utazás, saját város, falu, kedvenc időtöltés.

Az idegen nyelvű beszélgetés olvasott szöveg értéséből, és képek alapján folytatott beszélgetésből áll, pl. a következő témákról:

Család, lakóhely, lakás, szabadidő, utazás, nyaralás, iskola, tanulás, munka, foglalkozások, közlekedés, napirend, házimunka vásárlás, étkezés, ünnepek, sport, időjárás. 

Az írásbeli vizsga rendje:

A vizsga helyszíne: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1. 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00. (Pótnap:2021. január 28. 14.00 óra, 2021. február 5. 14:00 óra)

A vizsgát a tanév rendjében kijelölt napon és időpontban kell megírni, vizsgaismétlésre nincs mód. A pótló napon csak azok írhatnak, akik nekik fel nem róható okból, igazoltan nem tudtak részt venni az írásbelin. Az igazolást a pótló vizsga napján minden esetben kérjük bemutatni az iskola tagintézmény vezetőjének.  Az írásbeli vizsga 2x45 perc, a két feladatlap írása között 15 perc szünet van. Az írásbeli vizsgára a tanulóknak személyazonosság igazolására és az oktatási azonosító megállapítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell magukkal hozni.

A vizsga megkezdése előtt a felvételizőket tájékoztatjuk arról, mikor és hol tekinthetik meg a kijavított dolgozatokat, milyen módon készíthetnek másolatot, és hogyan tehetik meg a dolgozattal kapcsolatos észrevételeiket. A tájékoztatás tudomásul vételét a felvételizők aláírásukkal ismerik el. 

A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmilyen segédeszköz nem használható, a terembe mobiltelefon nem vihető be. Csak tintával írt dolgozat fogadható el, a ceruzával írt részeket nem értékeljük. Kivételt jelentenek az ábrák, melyek ceruzával is elkészíthetők. 

A feladatlapokat két tanár külön-külön, más színű tollal értékeli, majd a végleges pontszámokat rögzítjük. A javított dolgozatok az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthetők

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2021. január 28-án 8-16 óráig lehetséges. (A pótnapon írásbelizők részére megtekintési időt 2021. február 1-én 8-16 óráig biztosítunk.) 

A javított dolgozatokról saját költségre az iskolában fénymásolat készíttethető. 

A vizsgázó és szülője a dolgozat javításával kapcsolatban a megtekintést követő első munkanap 16 óráig észrevételt tehet, az tagintézmény vezetőnek címezve. Az tagintézmény vezető független szaktanárt kér fel a dolgozat felüljavítására. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatja. Amennyiben a szülő a felüljavítással sem ért egyet, ezt egy munkanapon belül jelezheti az iskolában. Az iskola tovább küldi az észrevételt a hozzátartozó dokumentumokkal együtt a hivatalnak. A hivatal 8 munkanapon belül elbírálja az észrevételt. 

Az észrevétellel kapcsolatos további információ: itt

Az írásbeli vizsga eredményéről csak személyesen, az értékelő lap átadásával tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat. Az értékelő lap átvételét a szülő vagy a diák aláírásával igazolja. Az iskola weblapján név nélkül közzé tesszük az elért pontszámok statisztikáját, mely alapján a jelentkezők megállapíthatják, milyen szintű volt a teljesítményük.

Ezután a tanév rendjében meghatározott időpontig a tanulók jelentkeznek az általuk választott középiskolába azzal, hogy beadják:

 • a jelentkezési lapot,
 • az írásbeli vizsga eredményéről kiállított értékelőlap másolatát.

A tanulók és szüleik az általános iskolában módosíthatják a jelentkezési sorrendet. Ennek eljárásrendje és határideje a jogszabályban rögzített.  A kialakított sorrendnek megfelelően a tanév rendjében szereplő határidőig a központi felvételi rendszerben a helyezési számokat rögzítjük.  A Felvételi Központ visszajelzése után a tanulókat, és általános iskolájukat értesítjük a felvételről vagy elutasításról.  A szülő, ha gyermekének felvételi kérelmét elutasította az iskola, fellebbezést nyújthat be a fenntartónak címezve (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgatója 1089. Budapest, Kálvária tér 7).

A kereskedelem szakgimnáziumi osztályban előírt egészségügyi feltételek aktuális szabályait az iskola weblapján tesszük közzé.

A rendkívüli eljárás szabályai: 

Ha az tagintézményben a felvételi eljárás során a felvehető tanulólétszám legalább 90%-át nem sikerül betölteni, úgy a rendkívüli felvételi eljárást írunk ki.

 • A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell kitölteni. 
 • A rendkívüli eljárásban a hozott pontszámok mellett a központi írásbeli eredményeket vesszük figyelembe.
 • A felvételi kérelmekről az iskola tagintézmény vezetője dönt.

 Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

Kereskedő és webáruházi technikus

Kereskedelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B (vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat és vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi és webáruházi értékesítést egyaránt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Átlagon felüli informatikai tudás, logisztikai és szervező képesség, tervezési és elemző képesség, számolási készség, fizikai aktivitás, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • a szakképzett technikus képes irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését;  
 • képes az áruforgalmi tevékenységet és a gazdálkodás eredményességét tervezni, elemezni, értékelni; 
 • a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és marketing ismereteket;  
 • képes az elektronikus kereskedelem különböző formáit elindítani és működtetni;
 • képes alkalmazni a fizikai valóságban működő és az online világban működő kereskedelem adta lehetőségeket;
 • ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezését, logisztika informatikai megoldásait;
 • foglalkozik a személyes adatok védelmével, a direkt marketing lehetőségeivel, az áruforgalmi adminisztrációval és az aktuális trendekkel.

Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vénával rendelkeznek, nyitottak a kereskedelem új formáira, az online világ szerelmesei, fontos számukra az egyéni teljesítmény mérése.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;  
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető szakmairány.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;  
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére,
 • tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Turizmus vendéglátás

 • 5 1015 23 07 Turisztikai technikus angol kéttanítási nyelvű oktatás, második nyelvként német.
 • 5 1015 23 07 Turisztikai technikus német kéttanítási nyelvű oktatás, második nyelvként angol.

Kereskedelem

 • 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus angol nyelvi oktatással

Gazdálkodás és menedzsment

 • 5 04111 09 01 Pénzügyi - számviteli ügyintéző angol nyelvi előkészítő évfolyammal, második nyelv: német.
 • 5 04111 09 01 Pénzügyi - számviteli ügyintéző német nyelvi előkészítő évfolyammal, második nyelv: angol.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

Tagintézményünk alapvetően a szakértői vélemény alapján alakítja ki az érintett jelentkezők írásbeli felvételi vizsgájának rendjét.

 • Amennyiben a tanuló jelentkezési lapjáról és a csatolt szakértői véleményből kiderül, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, magatartási zavarral küzd (a továbbiakban együtt SNI-s) az iskola tagintézmény vezetője felveszi a kapcsolatot a küldő általános iskolával valamint a szülővel, és írásban kéri annak rögzítését, milyen speciális eszközre, vagy segítségre van szüksége a tanulónak, eddigi tanulmányai során hogyan támogatták őt. 
 • Iskolánk az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján: 
  • számítógépet,
  • hosszabb írásbeli időt, 

A szakértői vélemény alapján a tanuló felmenthető a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól.

 • Iskolánk tagintézmény vezetője a rendelkezésre álló szakértői vélemény és a szülő kérése alapján határozatot hoz a tanuló részére nyújtandó tagintézményi segítségnyújtás módjáról (szükség esetén az elkülönített írásbeli vizsgáztatásról).
 • A határozat egy példányát a szülő is megkapja.
 • Ha a tanuló mentesül egyes feladatrészek megoldása alól, akkor pontszámát a pontszám arányosításával alakítjuk ki:
 • megállapítjuk, hogy a tanuló által szerzett pont a csökkentett összpontszámnak hány %-a,
 • kiszámoljuk, hogy a csökkentett összpontszámból a tanuló a meghatározott % alapján hány pontot kap,
 •  ezt a pontszámot vesszük figyelembe a továbbiakban.
 • Egyedi, vagy speciális esetben szükség szerint az Oktatási Hivatal állásfoglalását kérjük. 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

Ha a jelentkezők azonos pontszámot értek el, akkor a sorrendet a következőképpen alakítjuk ki:

 • ha tudomásunk van arról, hogy a jelentkezők között van hátrányos helyzetű diák, akkor őt előnyben részesítjük;
 • előnyben részesítjük a miskolci állandó lakóhellyel rendelkezőket,
 • ha továbbra is pontegyezőség van, akkor a matematika felvételin elért eredmények alapján rangsorolunk,
 • végső esetben sorsolással döntünk.  

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Egészségügyi alkalmassági követelmények

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 27. § (4) bekezdése szerint iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót veszünk fel, aki az adott szakképzésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ezek alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

Nyílt Nap(ok): a pandémiás helyzetre tekintettel a nyílt napot on-line formában rendezzük meg november 12-én. 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége:

https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon:

https://www.miskolci-szc.hu/